Dagelijks Bestuur

Het D.B. bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de vereniging, m.u.v die zaken, welke zijn toebedeeld aan de commissies.
 
De taken van het D.B. zijn:
- coördineren, activeren en controleren van de activiteiten van de diverse commissies;
- uitvoeren van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering, c.q. bestuursvergadering;
- het gereedmaken van voorstellen om het functioneren van de vereniging te verbeteren c.q. te veranderen.
- het nauwkeurig bewaken van de financiële situatie van de club;
- het contact onderhouden c.q. verbeteren met andere clubs en de bond;
- het informeren, in opdracht van het bestuur, van leden over alle belangrijke zaken, die het wel en wee van de club beïnvloeden;
- het functioneren als vraagbaak voor alle problemen binnen de vereniging, waarbij het wel noodzakelijk is, dat deze problemen snel en rechtstreeks bij het DB bekend worden.
 

Het Algemeen Bestuur.

Naam
Vacature
Mevr. N. van Bussel
Dhr. E. Dijkstra
Dhr. P. Geene
Mevr. M. Folkerts
Mevr. N. van Bussel
Dhr, F. Schreurs
Mevr. N. van Herten
Dhr. C. Walraven
Dhr. A. Rongen
Funktie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester/ vice-voorzitter
Clubblad +PR
Jeugdcommissie
Recr. commissie
Tech. commissie
Kantinecommissie
Winterhalcommissie
Baan- en park-accommodatie
Adres
 
Lindenlaan 3
Elzenlaan 2
Hoofdstraat 24
Hagelkruisweg 7
Lindenlaan 3
Zands Alee 24 
Schelelstraat 9
Eikenlaan 26
Esdoornlaan 38
Telefoon
 
535559
532620
533884
533253
535559
0641678489 
534625 
532759
532772