Hoofdpunten inzake statuten en huishoudelijk reglement

Seniorleden. Diegenen, die voor één januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Studerende leden zijn seniorleden in de leeftijd tot dat ze in het verenigingsjaar de vierentwintigste (24ste) leeftijd hebben bereikt EN een dagopleiding volgen in het onderwijs.

Juniorleden. Diegenen, die op één januari van het verenigingsjaar nog geen zeventien jaar zijn.

Niet spelende leden van de vereniging zijn seniorleden die lid blijven van de vereniging, maar wegens omstandigheden niet actief aan de tennis- en padelsport kunnen deelnemen.

Ereleden/ leden van verdiensten. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" of "lid van verdienste" verlenen.

Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. Donateurs hebben geen stemrecht maar wel een adviserende stem. In afwijking van de contributieverplichting die geldt voor leden, betalen donateurs uitsluitend de donateursbijdrage. Verder mogen donateurs aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen met uitzondering van de tennisactiviteiten. Dit betekent dat aan donateurs bijvoorbeeld geen kantinedienst opgelegd kan worden of andere verplichtingen.

Aanmelding als lid. Via onze website kan online een inschrijfformulier volledig worden ingevuld. Dit betekent dat hij/zij direct is ingeschreven bij de KNLTB en de secretaris krijgt een kopie van de inschrijving. Voor minderjarigen vult een der ouders /verzorgers het formulier in. 

Einde lidmaatschap. - door overlijden. - door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur. - door opzegging namens de vereniging - door ontzetting - door verlies lidmaatschap K.N.L.T.B.  Zie ook website op welke manier dit moet gebeuren.  

Bestuur. Bestaat uit minimaal 3 leden, gewenst 9 leden. De helft van de bestuursleden met een min. van 4 moeten meerderjarig zijn, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering in functie gekozen en de rest van het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg.   

Verenigingsjaar. Loopt van 1 januari t/m 31 december daaropvolgend. Tenminste eenmaal per jaar een Algemene ledenvergadering - uiterlijk in de maand maart. Deze vergadering wordt door het bestuur samengeroepen. Ieder lid krijgt een schriftelijke uitnodiging of per e-mail  minimaal 7 dagen van te voren. Alle leden hebben toegang - seniorleden, ereleden en leden van verdiensten hebben stemrecht - stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

Voor de complete statuten, huishoudelijke reglement,  functie- en taakomschrijving bestuur werkgroepen en leden kunt U klikken op de hieronder staande links:

Statuten L.T.C. Berg

Huishoudelijk Reglement L.T.C. Berg

Taak- en functieomschrijving bestuur, werkgroepen en leden LTC Berg