Hoofdpunten inzake statuten en huishoudelijk reglement

Seniorleden. Diegenen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Juniorleden. Diegenen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar nog geen zeventien jaar zijn.

Ereleden/ leden van verdiensten. Benoemd door de Algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, voor bijzondere diensten verricht voor de vereniging.

Ondersteunende leden. Geen speelrecht – wel actief stemrecht - zij, die de vereniging gelde­lijk of anderszins steunen.

Aanmelding als lid. Bij de ledenadministrateur/secretaris door inlevering van een volledig ingevuld en onderte­kend aanmeldingsformulier, vergezeld van een pasfoto. Voor minderjarigen ook ondertekening door een der ouders /verzorgers.

Toelating of weigering. Door het bestuur met bij afwijzing een eventueel beroep op de ledenver­gadering.

Einde lidmaatschap. - door overlijden. - door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur. - door opzegging namens de vereniging - door ontzetting. - door verlies lidmaatschap K.N.L.T.B.  

Bestuur. Bestaat uit minimaal 3 leden, gewenst 9 leden. De helft van de bestuursleden met een min. van 4 moeten meerderjarig zijn, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering in functie gekozen en de rest van het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg.  

Verenigingsjaar. Loopt van 1 januari t/m 31 december daaropvolgend. Tenminste eenmaal per jaar een Algemene ledenvergadering - uiterlijk in de maand maart. Deze vergadering wordt door het bestuur samengeroepen. Ieder lid krijgt een schriftelijke uitnodiging of per e-mail  minimaal 7 dagen van te voren. Alle leden hebben toegang - seniorleden, ereleden en leden van verdiensten hebben stemrecht - stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.     Voor de complete statuten kunt U terecht bij het secretariaat van onze vereniging.   Per 01/06/08 geldt volgens de wet een algeheel rookverbod in de kantine!!